Telefon: +48 793 329 221
ul. Wrocławska 30, 56-400 Oleśnica

Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:

• opracowanie zakładowego planu kont;
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
• sporządzanie bilansów, rachunków wyników, przepływów pieniężnych;
• okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS, NBP i Urzędu Marszałkowskiego;
• przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej, sprawozdania spółek giełdowych, raportów do Ministerstwa Skarbu Państwa itp.;
• prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i sporządzanie sprawozdań finansowych podlegających badaniu przez biegłego rewidenta;
• przeprowadzanie likwidacji spółek

Biuro w ramach obsługi przedsiębiorców oferuje:

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:
• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
• bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego;
• sporządzanie rozliczeń rocznych
Ewidencja przychodów:
• miesięczne naliczanie podatku (PPE);
• bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
• sporządzanie rozliczeń rocznych

Usługi kadrowo-płacowe

Obsługa kadrowa:
• sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
• prowadzenie akt osobowych pracownika;
• prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);
• sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
• prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP;
• kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego;
• sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, siatka wynagrodzeń systemy motywacyjne);
• obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
• obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS

Obsługa płacowa:
• sporządzanie list płac z umów o pracę;
• sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych;
• sporządzanie druków ZUS RMUA;
• sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych;
• sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B);
• sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R)

Usługi dodatkowe:

• wyprowadzania zaległości podatkowych;
• pomocy przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej;
• reprezentacji podatkowej;
• sporządzania sprawozdań statystycznych;
• przygotowania wniosków kredytowych;
• badań wstępnych i bhp pracowników;
• wypełniania wniosków kredytowych;
• analizy kredytów i leasingów
Ostatnio dodane
Kontakt z Nami
  • Adres: ul. Wrocławska 30,
    56-400 Oleśnica
  • Telefon: +48 793 329 221
  • Email: twoj.doradca@o2.pl
  • Poniedziałek - Piątek: 9:00 - 17:00
Napisz do Nas
2015 Biuro Rachunkowe Twój Daradca All right reserved. Wykonanie strony www Oleśnica